FSC®

Wat is FSC®?
FSC® (Forest Stewardship Council®) is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos.

» Lees meer

Het FSC® label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Als eindklant krijgt u dan de garantie: dit product is afkomstig uit een goed beheerd, FSC® gecertificeerd bos.

Waarrom FSC®?
Bossen, met hun immense rijkdommen aan leven, staan wereldwijd onder grote druk. De ontbossing raast meedogenloos verder.

Daarnaast tast bosdegradatie of bosverarming zowel de tropische bossen van Afrika als de loofbossen in de Westerse wereld aan. Bossen worden platgebrand om plaats te maken voor landbouwgebied of worden gekapt voor houtwinning. Toch hoeft houtwinning helemaal geen schadelijke activiteit voor het milieu te zijn. Onze toevlucht nemen tot andere materialen is dan ook nergens voor nodig. Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan de meeste alternatieven. Uiteraard moet de houtwinning op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren. En het is net dat wat het FSC® label u garandeert.

» Verberg

Duurzaam produceren en ondernemen bij Goekint Graphics nv

2012 is voor Goekint Graphics het jaar van de CO2-neutraliteit. In samenwerking met het Duitse ClimatePartner kan Goekint als eerste drukkerij uit de grafische sector drukwerk aanbieden waarbij de uitstoot van CO2 volledig geneutraliseerd wordt door rechtstreekse steun aan klimaatprojecten, verspreid over de hele wereld.

In 2007 ondertekende Goekint Graphics nv als eerste grafische bedrijf de verbintenis om tegen 2008 het West-Vlaamse Milieucharter te halen. Hiermee verbond Goekint Graphics nv er zich toe:

  • de milieuwetgeving na te leven
  • de milieuzorg te integreren in het bedrijfsbeleid
  • continue verbetering van de totale milieuprestaties na te streven
  • de thema’s van het West-Vlaamse Milieucharter in concrete doelstellingen om te zetten en te vertalen in een actieprogramma

Goekint Graphics nv behaalde het Milieucharter en ondertussen het West-Vlaamse Duurzaamheidscharter dat er de opvolger van is.

Het actieprogramma dat Goekint Graphics nv met het Duurzaamheidscharter wil concretiseren is samengevat in de volgende tien thema’s.

1. Milieuwetgeving

Er wordt continu gestreefd om conform de huidige sociale en milieuwetgeving te ondernemen. In dit kader zijn prestatie-indicatoren en relevante meetinstrumenten uitgewerkt die een continue evaluatie mogelijk maken van de prestaties op vlak van milieu en op vlak van sociale en economische aspecten.

2. Open communicatie

Er is een open communicatie en dialoog met personeel, overheid en andere relevante stakeholders omtrent het duurzaamheidbeleid en de bereikte resultaten. Aan de hand van interne en externe opleidingen, memo’s, affiches e.d. wordt het personeel geïnformeerd over de resultaten en acties i.v.m. duurzaam ondernemen. Er is communicatie met de pers en allerhande sociale groepen, via persnota’s en bezoeken.

3. Mensvriendelijk ondernemen

Mensvriendelijk ondernemen met oog voor kwaliteit van de arbeid, de veiligheid, het welzijn van de werknemers en een gelijk kansenbeleid wordt hoog in het vaandel gedragen. De werknemers worden continu gemotiveerd door onder meer mogelijkheden te bieden voor opleiding en loopbaanontwikkeling.

4. Infrastructuur

De uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur gebeurt op basis van 100 % respect voor de principes van het Duurzaam Ondernemen. Het investerings- en aankoopbeleid, alsook de proces- en productontwikkeling zijn gebaseerd op het minst milieubelastende principe.

5. Afvalberg beperken

Er wordt steeds gestreefd om grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen eco-efficiënt te gebruiken en de afvalberg te beperken. Er wordt altijd gezocht naar nuttige en alternatieve toepassingen voor de afvalstromen.

6. Rationeel energieverbruik

Goekint Graphics nv streeft ernaar het energieverbruik en de CO² productie strikt op te volgen en deze zoveel mogelijk te beperken door een rationeel energieverbruik. Goekint Graphics nv maakt optimaal gebruik van milieuvriendelijke en hernieuwbaar energie.

7. Rationeel watergebruik

Het principe van rationeel watergebruik wordt toegepast en alternatieve waterbronnen worden optimaal aangeleverd. Emissies naar het water worden tot een strikt minimum herleid.

8. Respect voor mens en milieu

Bij Goekint Graphics nv gebeurt de productie met respect voor mens en milieu. Er zijn noodprocedures uitgewerkt om de impact van calamiteiten of schadelijke invloeden op mens en milieu te beperken.

9. Omgevingshinder tot het minimum berperken

De omgevingshinder is tot het minimum beperkt. Praktische uitvoering hiervan is te zien in de visuele integratie van het bedrijf, het beperken van het lawaai, trillingen, luchtpollutie, stof, geur en emissies naar lucht en bodem. Binnen het bedrijf wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.

10. Mobiliteit

Door gerichte communicatie naar klanten en leveranciers en door een rationele planning van de leveringen wordt de impact van de bedrijfsactiviteiten op het globale verkeer gereduceerd. Zo draagt Goekint Graphics nv bij tot een duurzame en veilige mobiliteit. 

Zoek op deze site

CO2-neutraal drukwerk

Goekint Graphics kan zich sinds kort, als eerste drukker in West- en Oost-Vlaanderen, CO2-neutraal noemen. Ook u kan uw steentje bijdragen aan het milieu door te kiezen voor CO2-vrij drukwerk.

» Lees meer

Wij bieden u de mogelijkheid om voor elk order te kiezen voor 100% CO2-vrij drukwerk. Door deelname aan één van de streng geselecteerde klimaatprojecten wordt de CO2-uitstoot geneutraliseerd, dankzij de aankoop van emissierechten. Per specifiek order wordt nagegaan hoeveel emissierechten nodig zijn om uw drukwerk CO2-neutraal te kunnen noemen.

Na de aankoop van CO2-neutraal drukwerk krijgt u, als deelnemer aan dit groene project, een certificaat en de bijhorende mogelijkheid het label van CO2-neutraliteit op uw drukwerk te plaatsen. Op deze manier zijn uw lezers of klanten op de hoogte van uw directe bijdrage aan het milieu.

» Verberg